ΣΤΟ 9,1% Η ΑΝΕΡΓΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού παρουσιάζουν ευρέως αναγνωρισμένες σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, δεν προκαλεί ενδεχομένως αιφνιδιασμός το γεγονός ότι οι διευρυμένες εκτιμήσεις της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποδεικνύουν επίσης αποκλίνουσες εξελίξεις ανάμεσα των χωρών. Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση μετά την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το απόκομμα ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έγνοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Στο πλαίσιο με τίτλο «Assessing labour advertise slack» του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ εξετάζονται οι εξελίξεις σε διευρυμένους δείκτες υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τον μάλλον στενό ορισμό του ποσοστού ανεργίας. Στον διευρυμένο δείκτη γίνεται προσαρμογή του εργατικού δυναμικού προκειμένου να συνεκτιμούνται οι δύο πρώτες εκ των παραπάνω ομάδων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται συνήθως στους υπολογισμούς για τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού.

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-158
Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-383

Παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ

Όπως εξηγείται στο πλαίσιο, η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών μέτρησης οφείλεται στο γεγονός ότι συνεκτιμούνται τρεις επιπλέον ομάδες ανέργων πέραν του αριθμού όσων προσμετρούνται ως άνεργοι , συγκεκριμένα: Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι αντικείμενο των αποφάσεων της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική είναι πρωτίστως η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν η Γερμανία και η Σλοβακία, όπου οι μετρήσεις της διευρυμένης υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού ήταν σχετικά υψηλές ακόμη και πριν από την απόφαση. Στο πλαίσιο με τίτλο «Assessing labour market slack» του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ εξετάζονται οι εξελίξεις σε διευρυμένους δείκτες υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τον μάλλον στενό ορισμό του ποσοστού ανεργίας. Δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού παρουσιάζουν ευρέως αναγνωρισμένες σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, δεν προκαλεί ενδεχομένως έκπληξη το γεγονός ότι οι διευρυμένες εκτιμήσεις της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποδεικνύουν επίσης αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ των χωρών. Στον διευρυμένο δείκτη λαχαίνει προσαρμογή του εργατικού δυναμικού προκειμένου να συνεκτιμούνται οι δύο πρώτες εκ των παραπάνω ομάδων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται συνήθως στους υπολογισμούς για τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού. Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση έπειτα την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης.

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-394
Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-542

Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση μετά την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, στο οποίο συνυπολογίζονται «τα άτομα που είναι διαθέσιμα αλλά δεν αναζητούν εργασία, τα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμα να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες απασχόλησης εντός δύο εβδομάδων και υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες», αγγίζει το Κατόπιν του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ υπολόγισαν τα ποσοστά τα οποία είναι επί του παρόντος διαθέσιμα έως και το δ΄ τρίμηνο τουσύμφωνα με μέσους όρους τεσσάρων τριμήνων σε κυλιόμενη βάσητα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής, μαζί με τα εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας της Eurostat «βάσει τυποποιημένου ορισμού» για τα αντίστοιχα τρίμηνα. Όπως εξηγείται στο πλαίσιο, η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών μέτρησης οφείλεται στο γεγονός ότι συνεκτιμούνται τρεις επιπλέον ομάδες ανέργων πέραν του αριθμού όσων προσμετρούνται ως άνεργοισυγκεκριμένα: Στη συνέχεια της απάντησής του, ο Μάριο Ντράγκι υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλες οι χώρες παρουσίασαν αύξηση στα επίσημα και διευρυμένα ποσοστά ανεργίας, με μοναδικές εξαιρέσεις της Γερμανία και τη Σλοβακία, όπου μειώθηκε. Δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού παρουσιάζουν ευρέως αναγνωρισμένες σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, δεν προκαλεί ενδεχομένως αιφνιδιασμός το γεγονός ότι οι διευρυμένες εκτιμήσεις της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποδεικνύουν επίσης αποκλίνουσες εξελίξεις ανάμεσα των χωρών.

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-1

Renaissance Center Piraeus: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ!

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ είναι αποκαλυπτικός για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό, τόσο επίσημης ανεργίας, όσο και διευρυμένης. Κατόπιν του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ υπολόγισαν τα ποσοστά τα οποία είναι επί του παρόντος διαθέσιμα έως και το δ΄ τρίμηνο τουσύμφωνα με μέσους όρους τεσσάρων τριμήνων σε κυλιόμενη βάσητα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής, μαζί με τα εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας της Eurostat «βάσει τυποποιημένου ορισμού» για τα αντίστοιχα τρίμηνα. Επιπλέον, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε έξι χώρες της ζώνης του ευρώ Γερμανία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα και Σλοβακία καταγράφηκαν στο τέλος του χαμηλότερα ποσοστά υποαπασχόλησης σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του και σε τρεις από αυτές Γερμανία, Μάλτα και Σλοβακία υποχώρηση σημείωσαν επίσης και τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού την ίδια περίοδο όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Με αφορμή τη έρευνα της ΕΚΤ για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, στην οποία γίνεται χρήση εναλλακτικών μετρήσεων ώστε να συνυπολογιστούν οι μορφές μερικής απασχόλησης και όσοι έχουν αποθαρρυνθεί από την έρευνα εργασίας, ο Νίκος Χουντής ζητούσε από τον Μάριο Ντράγκι να τον ενημερώσει για τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση μετά την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, στο οποίο συνυπολογίζονται «τα άτομα που είναι διαθέσιμα αλλά δεν αναζητούν εργασία, τα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμα να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες απασχόλησης εντός δύο εβδομάδων και υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες ώρες», αγγίζει το

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-141

main first row

Επιπλέον, οι δύο δείκτες διαφέρουν ελαφρώς ως προς τους παρονομαστές τους. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι στόχος των αποφάσεων της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική είναι πρωτίστως η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ ως άθροισμα. Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση έπειτα την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και, όπως έχω επανειλημμένως εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σημερινή διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ωφελεί όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ». Στη συνέχεια της απάντησής του, ο Μάριο Ντράγκι υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλες οι χώρες παρουσίασαν αβγάτισμα στα επίσημα και διευρυμένα ποσοστά ανεργίας, με μοναδικές εξαιρέσεις της Γερμανία και τη Σλοβακία, όπου μειώθηκε.

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-483

Πλοήγηση άρθρων

Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση μετά την κορύφωσή τους — ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Με αφετηρία την πιο μακρόχρονη γένος διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώνεται ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της ζώνης του ευρώ καταγράφηκε σημαντική αβγάτισμα στους διευρυμένους δείκτες υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού στη διάρκεια της κρίσης — συχνά ως αποτέλεσμα σημαντικών αυξήσεων τόσο στα ποσοστά ανεργίας όσο και σε διευρυμένους δείκτες υποαπασχόλησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν η Γερμανία και η Σλοβακία, όπου οι μετρήσεις της διευρυμένης υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού ήταν σχετικά υψηλές ακόμη και πριν από την κρίση. Δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού παρουσιάζουν ευρέως αναγνωρισμένες σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, δεν προκαλεί ενδεχομένως έκπληξη το γεγονός ότι οι διευρυμένες εκτιμήσεις της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποδεικνύουν επίσης αποκλίνουσες εξελίξεις μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, οι δύο δείκτες διαφέρουν ελαφρώς ως προς τους παρονομαστές τους. Άλλωστε του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ υπολόγισαν τα ποσοστά τα οποία είναι επί του παρόντος διαθέσιμα έως και το δ΄ τρίμηνο τουσύμφωνα με μέσους όρους τεσσάρων τριμήνων σε κυλιόμενη βάσητα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής, μαζί με τα εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας της Eurostat «βάσει τυποποιημένου ορισμού» για τα αντίστοιχα τρίμηνα. Όπως εξηγείται στο πλαίσιο, η αντίβαλμα μεταξύ των δύο δεικτών μέτρησης οφείλεται στο γεγονός ότι συνεκτιμούνται τρεις επιπλέον ομάδες ανέργων πέραν του αριθμού όσων προσμετρούνται ως άνεργοισυγκεκριμένα:

Στο 9,1% η ανεργία στην ελλάδα-49

/.../

Σχόλιο: